61 852 33 01, 61 866 05 29
602 348 200, 501 421 024
sekretariat@knot.pl

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Do najczęściej sporządzanych czynności notarialnych należą:

Umowy dożywocia, umowy zamiany

Oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Pełnomocnictwa

Protokołowanie zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych

Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych – w tym hipotek oraz służebności gruntowych, osobistych i przesyłu

Akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia oraz oświadczenia
o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Umowy sprzedaży i umowy darowizn – w szczególności: praw własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (w tym zabudowanych budynkami), praw własności lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiązywanie spółek prawa handlowego – w tym umowy bądź akty założycielskie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy spółki jawnych, partnerskich, komandytowych, a także czynności związane z zawiązaniem spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych

Poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (poświadczenie za zgodność z oryginałem) bądź poświadczenia daty okazania dokumentu (data pewna)

Testamenty (w tym zapisy zwykłe i windykacyjne), umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowy majątkowe małżeńskie lub umowy dotyczące podziału byłego majątku wspólnego małżonków

Umowy o dział spadku lub umowy zniesienia współwłasności (wspólności praw)

Umowy przedwstępne (np. sprzedaży), warunkowe i ich wykonanie

Poświadczania własnoręczności podpisów, wzory podpisów

Rodzaje czynności notarialnych kompleksowo wymienia art. 79 ustawy Prawo o notariacie.