61 852 33 01, 61 866 05 29
602 348 200, 501 421 024
sekretariat@knot.pl

Opłaty

Informacje na temat planowanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

W trakcie sporządzania czynności notarialnych, w zależności od ich rodzaju, notariusz może być zobowiązany pobrać od ich uczestników i odprowadzić na konto urzędu skarbowego, konta właściwych sądów lub konto Krajowej Rady Notarialnej następujące podatki i opłaty:

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn

Opłata za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym

Opłata sądowa

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, którą powiększa się o podatek od towarów i usług (VAT).

W przypadku czynności sporządzanych w formie aktów notarialnych, taksa pobierana jest, między innymi, od wypisów aktu notarialnego, a w sytuacjach wymagających złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej także od złożenia takiego wniosku.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.